Dbamy o to, żeby wszystkie niżej wymienione elementy harmonijnie współdziałały ze sobą, stanowiąc tym samym gwarancję sukcesu w nauce języka:

  • PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WSTĘPNYCH I ANALIZY POTRZEB, w wyniku których uczestnicy kursów zostaną podzieleni na grupy jednolite pod względem obecnego poziomu zaawansowania językowego i potrzeb językowych na stanowiskach pracy
  • PROWADZENIE ZAJĘĆ W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ FIRMĘ zlecającą szkolenie
  • KONTROLĘ POSTĘPÓW w nauczaniu w tym przeprowadzenie testów śród semestralnych oraz egzaminu końcowego
  • NADZÓR METODYCZNY nad przebiegiem szkolenia w tym hospitacje metodyka oraz konsultacje metodyczne na każde żądanie firmy
  • ANKIETY, w których Słuchacze oceniają sposób prowadzenia zajęć, konsultacja ich wyników z Szefem Szkolenia ze strony firmy oraz wprowadzanie natychmiastowe sugerowanych zmian
  • sporządzenie RAPORTU KOŃCOWEGO z przebiegu szkolenia zawierającego następujące informacje: przerobiony materiał językowy, frekwencję, oceny za poszczególne sprawności językowe (mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, czytanie) oraz opis całkowitej umiejętności językowych Słuchaczy
  • ICO (Internetowe Centrum Obsługi) – dostęp on-line do informacji o planach zajęć, zajęciach odwołanych, przełożonych, wynikach testów itp. dla poszczególnych Słuchaczy kursów oraz (poszerzony o informacje finansowe i frekwencję) dla osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia ze strony Zleceniodawcy

BAKAŁARZ naucza według standardów wymaganych przez Unię Europejską i stosuje skalę ocen honorowaną w całej Unii. Unia Europejska ma skalę ocen opisaną literami od A do C i dodatkowo zróżnicowaną cyframi od 1 do 2. Czyli np. poziom początkujący oznaczony jest symbolem A1. Każdy poziom zawiera ujednolicony opis umiejętności językowych słuchacza, który jest taki sam we wszystkich krajach Unii.

Wypełnij formularz kontaktowy i zapytaj o ofertę Bakałarza